Kandidát je povinný:

• Byt clenom národnej asociácie profesionálnych fotografov, ktorá je clenom FEP.

• Akceptovat pravidlá FEP kódexu.

•   Predložit panel pozostávajúci z 12-tich fotografií (pre QEP) alebo   20-tich fotografií (pre MASTER QEP). MASTER QEP je vyššia kvalifikácia o   ktorú môžu požiadat iba držitelia QEP.

• Prihlásit sa na FEP webstránku www.europeanphotographers.eu a stiahnut si QEP alebo MQEP prihlasovací formulár.

•   Vyplnit prihlasovací formulár pomocou MS Wordu, (prosíme nevypisovat   rucne), vytlacit a priložit formulár k zasielaným fotografiám.

• Preposlat prihlasovací formulár taktiež e-mailom na adresu FEP secretariat@europeanphotographers.eu  NAJNESKÔR DO TERMÍNU ktorý je uvedený na FEP webstránke.

•   Uhradit poplatok za registráciu vo výške (150,00 EUR za QEP, 250,00 EUR   za MASTER QEP prihlášku) na adresu FEPu. Bankové údaje FEPu sú na   prihlasovacom formulári. Registrácia bude prijatá iba po prijatí platby   zaplatenej kandidátom.

• Poslat kópiu prihlasovacieho formulára do jeho/jej prislúchajúcej národnej asociácie.

Podmienky pre prihlásenie panelu:

• Panel musí byt dorucený na adresu uvedenú na prihlasovacom formulári minimálne jeden den pred konaním hodnotenia.

•   Panel môže byt prihlásený do urcitej kategórie podla špecializácie   kandidáta, ako napr. Portrét, Svadobná fotografia, Reklmama, Krajina,   Reportáž, Industriálna fotografia atd.

• Fotografie musia byt vo forme printov, chemických alebo digitálnych, farebných alebo monochromatických alebo ich kombináciou.

•   Fotografie musia byt upevnené na pevnom podklade (kartón, kappa alebo   podobne). Vždy jedna fotografia na jednej podložke. Kratšia strana   podložky nesmie mat menej ako 40 cm a dlhšia strana nesmie presiahnut 50   cm.

• Rámovanie nie je povolené. Maximálna váha 2,5 kg.

• Ku   každému panelu musí byt priložené CD/DVD s digitálnou verziou všetkých   fotografií vo vysokom rozlíšení 300 DPI, 20 cm dlhšia strana fotografie.

•   Každá fotografia musí byt jasne oznacená císlom na zadnej strane tak,   aby korešpondovala s vizuálnym rozpisom usporiadania fotografií.

•   Fotografie musia byt posielané v kufri nepresahujúcom rozmer 55 x 60 cm,   z dôvodu manipulácie a spätného zaslania panelu. Balenia presahujúce   tieto rozmery nebudú spätne zaslané.

Všeobecné podmienky pre QEP a MASTER QEP

• Všetkým kandidátom bude   zaslané vyrozumenie komisie. Úspešným kandidátom bude zaslaný   certifikát z FEP. Publikovaný bude iba zoznam úspešných kandidátov.   Anonymita všetkých kandidátov je zarucená pocas celého procesu, vrátane   samotného hodnotenia panelu.

• Sekretariát FEP neumožní hodnotenie panelu pokial nebudú splnené nasledovné podmienky:

– fotografie porušujú požadované pravidlá

– clenstvo kandidáta nebolo overené a potvrdené národnou asociáciou

– nebol uhradený registracný poplatok

Na uskutočnenie hodnotiaceho procesu je potrebných minimálne 40 QEP   prihlásených kandidátov (alebo 30 QEP plus 5 MASTER QEP kandidátov). V   prípade, že nie je dosiahnuté požadované množstvo, panely budú posúdené   na najbližšom možnom hodnotení.
Podmienky spätného zaslania panelu

Na pokrytie nákladov  spojených so zaslaním vašich fotografií na adresu uvedenú v   prihlasovacom formulári je nutné uhradit dodatocný poplatok vo výške   60,00 EUR a potvrdenie o platbe priložit k formuláru.

Pozývame vás si PRECÍTAT QEP PRAVIDLÁ a doporucujeme kontaktovat   národnú asociáciu pred podaním prihlášky. Vela národných asociácií   propaguje FEP kvalifikáciu v rámci clenstva, pomáhajú kandidátom vhodným   výberom a organizujú stretnitia zamerané na mentoring a doporucenia pre   kandidátov pred prihlásením panelu.

Copyright – Autorské právo

Práva autora všetkých prihlásený   fotografií ostávajú nedotknuté. Avšak FEP si vyhradzuje právo použit   ktorúkolvek prihlásenú fotografiu, a to bezodplatne na propagacné a   výstavné úcely na tomto a taktiež budúcich projektoch FEP. Kandidát sa   zaväzuje, že má povolenie od klientov a/alebo iných držitelov autorských   práv, alebo má uzatvorenú zmluvu s osobami vyobrazenými na fotografiách   ak je to potrebné predtým ako prihlási fotografie.

Hodnotenie

QEP porota je vyberaná z držitelov QEP a MASTER QEP,   nominovaných každý rok národnými asociáciami a vybraná predsedom poroty.   Kandidát musí obdržat vacšinu hlasov poroty aby bol považovaný za úspešného.