logo

Členstvo v APFSR

Základné podmienky, ktoré musí spĺňať každý uchádzač o členstvo a člen APFSR.
  • ukončené štátom uznané vzdelanie v odbore fotografia alebo podnikateľská činnosť (živnosť, právnické osoby zapísané v obchodnom registri) s predmetom podnikania: fotografia, fotografovania,fotografické práce a obdobne), resp. pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah na pozícii: fotograf, fotografická činnosť – činnosť dlhšie ako 2 roky.
  • Zodpovedajúca kvalita fotografických prác.
  • čestné prehlásenie o výške príjmov z vlastnej fotografickej, prípadne fotografii príbuznej činnosti, ktorá presahuje 51% celkového príjmu uchádzača.
  • Prijímanie nového člena prebieha v dvoch kolách. V prvom kole 5 členná stála komisia posúdi podklady uchádzača, ktoré budú obsahovať jeho portfólio a relevantné informácie, 5 hlasov za prijatie alebo 0 hlasov proti prijatiu uchádzača definuje jednoznacný výsledok prijatia alebo zamientnutia. V prípade hlasov v inom pomere ako 5:0 prípadne 0:5 uchádzača posúva do druhého kola. V druhom kole uchádzač predloží súbor 15 – 20 fotografií v printovej alebo alebo digitálnej podobe vo vysokom rozlíšení (vodotlač autora proti zneužitiu je prípustná). Ďalej sa posúdia všetky fotografické aktivity uchádzača a v prípade možností sa uchádzač dostaví na osobný pohovor. Komisia sa musí osobne alebo online stretnúť v rovnakom čase a posúdiť uchádzača v diskusii. V druhom kole rozhoduje komisia a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie.
  • zápisný poplatok je 20 Eur (splatný do 10 kalendárnych dní od podania žiadosti).

Záujemcovia, ktorí nevykonávajú fotografickú činnosť (kurátori, galeristi a podobne), pošlú portfólio, rozhodnutie stanoví nadpolovičná väčšina komisie.

Ako požiadať o členstvo v APFSR?

1. Na posúdenie žiadosti o členstvo v APFSR je nám potrebné zaslať vaše portfólio, buď vo forme webstranky alebo v inej forme, ktorá preukáže kvalitu vašich fotografických prác. Pre inšpiráciu si prosím pozrite porfólia členov APFSR.

2. Je potrebné zaslať kopiu živnostneského oprávnenia, prípadne inej formy daňovej registrácie na vykonávanie fotografickej živnosti, ktorá je platná minimálne 2 roky.

3. Je potrebné uhradiť administratívny poplatok 20 Eur spojený s procesom prijímania. Tento poplatok však od Vás budeme vyžadovať až vtedy, keď pošlete kompletné podklady.

Link na vaše portfólio, prípadne doplňujúce otázky prosím pošlite cez kontaktný formulár. Ostatné prílohy mailom v následnej komunikácii.