logo

APFSR

Asociácia profesionálnych fotografov – APFSR

Asociácia profesionálnych fotografov SR (APFSR) je občianske združenie založené 25. júna 2007 a združujúce profesionálnych a aktívnych fotografov. Je rovnocenným partnerom iných umeleckých organizácií a profesných združení. Zaregistrovali ho 2. júla 2007. Najvyšším orgánom APFSR je členská schôdza, ktorú tvoria všetci členovia združenia. Schádza sa minimálne raz ročne. Dvojtretinovou väčšinou volí na obdobie dvoch rokov predsedu a dvoch podpredsedov. Jednoduchou väčšinou volí členská schôdza kontrolný orgán, revízora. Členstvo v združení vzniká rozhodnutím komisie pozostávajúcej s členov APFSR.

Cieľom APFSR je prezentácia slovenskej fotografickej tvorby a prehlbovanie záujmu verejnosti o tento druh umenia. Profesijná organizácia je zároveň vhodná platforma na spoluprácu s domácimi a zahraničnými vydavateľmi časopisov, magazínov a kníh z oblasti fotografie. APFSR podporí účasť svojich členov na výstavách, workshopoch a seminároch. Raz ročne usporiada výstavu svojich členov.

APFSR je členom v Európskej federácií profesionálnych fotografov – FEP, ktoré otvára možnosti prezentácie asociácie na európskej úrovni. Zároveň je to možnosť pre členov získať prestížny európsky certifikát QEP a Master QEP.

APFSR je profesijným združením osobností, pre ktorých je fotografické umenie poslaním a ktoré šíria dobré meno slovenskej fotografie doma a vo svete.

Ciele APFSR

APFSR poskytuje komunikačnú platformu pre profesionálnych fotografov tak medzi člemni ako aj smerom k verejnosti.

  • Organizácia výstav pre členov, či už spoločných alebo tématických.
  • Poskytovanie PR aktivít – zastrešuje oficiálne mediálne informácie o dianí v APFSR, úspechoch jej členov, prípadne iných ich aktivitách.
  • Možnosť uchádzania sa o medzinárodnú kvalifikáciu EP, QEP, MQEP pre členov APFSR
  • Pomoc pri zabezpečení právnych služieb pre členov.
  • Podporí prezentácie slovenskej fotografie doma a v zahraničí.
  • Udržiavať a prehlbovať vo verejnosti povedomie o tvorbe členov aj prostredníctvom internetovej stránky s portfóliom fotografií a linkom na ich webové stránky.
  •  Vstúpiť do dialógu s asociáciami z iných krajín.
  •  Zúčastniť sa a pripraviť akcie spojené s fotografiou rôzneho druhu u nás a v zahraničí – veľtrhy, výstavy, podujatia, semináre, workshopy, súťaže.
  •  Vytvoriť priestor pre vzdelávanie a kontakt s modernými trendmi v oblasti fotografie.
  • Vytvoriť online databázu všetkých členov.
Vedenie APFSR

Martin Krystýnek, QEP – predseda
Ján Štovka, MQEP – podpredseda
Aňa Struhárová – podpredseda
Vladimír Škuta, QEP – revízor

logo